Exchange and Return Policy

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า 

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. สินค้าถูกใจ แต่ “ขนาด” ไม่พอดี (เปลี่ยนขนาด)
  ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าให้กับ TiTA' โดยรับผิดชอบค่าส่งเองและ TiTA' จะทำการเปลี่ยนขนาดและส่งให้ลูกค้าโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งเอง ถ้าขนาดสินค้าในรุ่นที่ต้องการหมดสามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นที่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าโดยจ่ายส่วนต่าง
 2. สินค้าไม่ตรงตาม “รุ่น” หรือ “สี” ที่สั่ง
  TiTa’ จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าโดยรับผิดชอบทั้งค่าจัดส่งจากลูกค้าถึง TiTA’ และจาก TiTA’ ถึงลูกค้า ทั้งนี้ทาง TiTA’ จะดำเนินการคืนค่าจัดส่งสินค้าส่วนที่ลูกค้าเป็นคนออกโดยโอนเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร 
 3. สินค้ามีตำหนิหรือมีความผิดพลาดในด้านการผลิต
  ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของ TiTa’ ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการเพื่อเปลี่ยนสินค้า กรณีที่ TiTa’ สินค้าตามรุ่นและขนาดที่สั่งหมด ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยจะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เช่น สลิปการชำระเงิน เอกสารใบส่งสินค้า เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า โดยมีระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการ และ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว

*หมายเหตุ 

 • สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน ต้องอยู่ในสภาพ 100% โดยไม่ผ่านการซักและการใช้งาน
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Line@ / Facebook Messenger