Ratchawat Series

          คุณค่าที่มากกว่าคำว่าแฟชั่น ‘ราชวัตร’ เป็นชื่อเรียกของลายผ้าดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่บ้างก็ว่าในสมัยรัชกาลที่ 7 ลายผ้าราชวัตรมีความซับซ้อนและทอยากกว่าปกติ เพราะเป็นการทอแบบ 4 ตะกอ ทำให้เห็นถึงความนูนสูงนูนต่ำของผ้าทั้งสองด้านและเกิดมิติของสี จึงพูดได้ว่าเป็นผ้าไทยที่เปรียบเหมือนงานศิลปะอันทรงเสน่ห์และมีคุณค่า